การตรวจรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

การตรวจรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ และสาขาวิศวกรรมวัสดุ เพื่อขอรับรองใสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560