การสัมมนาวิชาการ การปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ครั้งที่ 2

การสัมมนาวิชาการ การปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ครั้งที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

ณ ห้อง สุขุมวิท 6 โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ