ขอเชิญสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม

ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่ว ไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้

GEN 111 Man and Ethics of Living วิชาบังคับ 3(3-0-6)   

 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 91 (A)              วันอังคาร เวลา 08.30-11.20
 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 92 (B)              วันอังคาร เวลา 12.30-15.20
 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 93 (C)              วันพุธ เวลา 12.30-15.20
 • GEN 111    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)  วันจันทร์ เวลา 08.30-11.20

GEN 121 Learning and Problem Solving Skills วิชาบังคับ 3(3-0-6)          

 • GEN 121    ปกติ กลุ่ม 91 (A)              วันอังคาร เวลา 08.30-11.20
 • GEN 121    ปกติ กลุ่ม 92 (B)              วันพุธ เวลา 13.30-16.20
 • GEN 121    นานาชาติ กลุ่ม 93 (Int A)  วันอังคาร เวลา 14.30-17.20

GEN 231 Miracle of Thinking วิชาบังคับ  3(3-0-6)                                       

 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 91 (A)              วันอังคาร เวลา 10.30-13.20
 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 92 (B)              วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-11.20
 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 93 (C)              วันพฤหัสบดี เวลา 10.30-13.20
 • GEN 231    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)  วันพฤหัสบดี เวลา 14.30-17.20

GEN 241 Beauty of Life วิชาบังคับ 3(3-0-6) 

 • GEN 241    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)  วันพุธ เวลา 14.30-17.20

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป / โทรสาร 02-4708782
หรือทางอีเมล์ sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณศศิธร จิตชุ่ม  โทรศัพท์ 02-4708719
** สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จะประกาศผลการพิจารณาทาง http://gened.kmutt.ac.th/ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560**