ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในดวงใจประจำปี 2563

 
ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. นพดล คุ้มอนุวงศ์ และ ผศ. อรจีรา เดี่ยววณิชย์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรในดวงใจประจำปี 2563 โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากร และนักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการทำสิ่งดี ๆ การให้พื้นที่แสดงความชื่นชม ยินดีแก่บุคคลที่ทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยให้นักศึกษาได้มีสิทธิออกเสียงเสนอชื่ออาจารย์/บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้สร้างคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดี คอยช่วยเหลือหรือสร้างความประทับใจแก่นักศึกษา
 
ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ How to train in Bangmod