ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอน จากสถาบัน Advance HE

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และผมอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ผม, เสื้อคลุม และแว่นกันแดด

ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. สุรวุฒิ ช่วงโชติ และ ผศ. นพดล คุ้มอนุวงศ์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow และระดับ Follow ตามลำดับ จากสถาบัน Advance HE ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (Descriptors)

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ How to train in Bangmod