งานวิจัย

Research Groups

  • Advanced Machine and Forming Technology (AMFT)

  • KMUTT Surface Engineering Laboratory

Advanced Design & Manufacturing (AMFT)

Surasak, Dilok, Somchoke, and Noppadol + Pokchat

สถานการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือความเที่ยงตรงสูงสำหรับแปรรูปและขึ้นรูปวัสดุ (High Precision Machining and Forming Tools) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การแพทย์ และอากาศยาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตแบบ High-End ของประเทศในปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่ายังขาดทั้งความรู้ความชำนาญและทักษะการทำงาน ที่จะสามารถช่วยผลักดันความสามารถในการแข่งขันในระดับการผลิตชั้นสูงที่เทียบเคียงกับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกได้ ดังจะเห็นได้จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดในขณะนี้ จะต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องมือที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูงที่ถูกนำเข้าทั้งสิ้น ทั้งยังต้องการทรัพยากรที่สำคัญทั้งบุคลากร และประสบการณ์การที่ดีพอในการรองรับอีกด้วย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ โดยกลุ่มวิจัย เทคโนโลยีการแปรรูปและขึ้นรูปชั้นสูง (สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน) มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือการผลิต ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยงาน Machining และ Forming วัสดุวิศวกรรมทุกประเภท และยังเป็นผู้บุกเบิกวิทยาการทางด้านนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีความรู้ความสามรถของบุคคลากรขององค์กรในปัจจุบันก็ยังคงมีความต้องการในการเพิ่มศักยภาพที่จะเรียนรู้ และทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในการสร้างองก์ความรู้เป็นของตัวเองโดยอาศัยฐานความชำนาญ ผนวกกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีเป้าหมายที่ชัดเจนต่อนวัตกรรมสมัยใหม่ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

KMUTT Surface Engineering Laboratory

Ryan, Manisara, Sutatch, Chiraporn, Pijarn, Onnjira, Nattarat

We are interested in the grain boundaries that exist in polycrystalline films and bulk solids. Specifically, we are fascinated with the networks of grain boundaries in metals and ceramics films and solids. While these networks are naturally complex, it was believed that the complexity was woven out of simplicity. In particular, it is possible to characterize the grain boundary networks. The knowledge of grain boundary characteristics would help us to engineer surface properties and performances in addition to bulk properties. It is our goal to work with theoretical physicists, mathematicians, engineers, and experimentalists to achieve understanding, predicting, designing and fabricating thin film and bulk systems.