รับสมัครทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559

1.ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับการบูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และหารายได้เพิ่มเติมระหว่างการศึกษา โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานภายใต้การดูแลของกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ลักษณะงาน นักศึกษาจะเข้าไปทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย โดยทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ และขอบเขตภาระงานวิจัยที่ชัดเจน
3. คุณสมบัติของนักศึกษา
3.1  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะต้องไม่ตรงกับการฝึกงาน)
3.2  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3.3 ไม่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์
3.4  มีความรับผิดชอบ สนใจทำงานด้านงานวิจัย
3.5  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานวิจัย และผ่านการสัมภาษณ์จากกลุ่มวิจัย หรือผ่านการคัดเลือก
จากนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยรับรอง
4. ระยะเวลาการทำงาน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
5. อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท
6. ขั้นตอนการสมัคร
   6.1 บันทึกการสมัครทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย      ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” เลือก “ทุนจ้างงานนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย”
  6.2 พิมพ์แบบคำขอทุนการศึกษา พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีรับรอง
  6.3 ยื่นแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ และเลือกกลุ่มวิจัยที่ต้องการเข้าสัมภาษณ์
ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 –   16.00 น. ภายในวันที่ 8 – 26 พฤษภาคม 2560
7. การเบิกจ่าย กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะเป็นผู้เบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยต้องส่งรายงานการทำงานประจำสัปดาห์และรายงานที่ผ่านการรับรองจากนักวิจัยพี่เลี้ยงแล้วไปยังกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ตามกำหนดการ และทางกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายโดยการโอนเงินทุนจ้างงานเข้าบัญชีของนักศึกษา โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 10,000 บาท
8. รายงานงานวิจัยของนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยตามที่กำหนด โดยเอกสารจะต้องมีการลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ก่อนจบโครงการ ดังนี้
   8.1 รายงานความก้าวหน้า (เพื่อเบิกจ่ายเงินงวดแรก)
   8.2 บทคัดย่อแบบยาว
   8.3 ตารางการทำงานประจำสัปดาห์
   8.4 รูปเล่มรายงานสรุปผลงานวิจัยของนักศึกษา
   8.5 โปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย

เอกสารประกอบข่าว
> 2559

< กลับไป