รับสมัครทุนจ้างงานฯ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ

ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ ทำให้มีใจรักในการทำงาน และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 0086/2558 ลงวันที่ 2 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศเงื่อนไขและข้อปฏิบัติทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 1. คุณสมบัติของนักศึกษา
 2. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)
 4. มีความรับผิดชอบ
 5. มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
 6. หากมีปัญหาทางการเงินที่กระทบกับการเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2560
 8. อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ 2,000 บาท
 9. 4. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  8 – 26 พฤษภาคม 2560
 10. ขั้นตอนการสมัคร
 11. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยเลือกเมนู “ข้อมูลประวัตินักศึกษา” หัวข้อ”บันทึกประวัติ” หากไม่สามารถบันทึกได้ให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
 12. บันทึกการสมัครทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” เลือก “ทุนจ้างงานนักศึกษา”
 13. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
 14. ยื่นแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในวัน

26     พฤษภาคม  2560

เอกสารประกอบข่าว
> S.59