ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สอบวันพฤหัสดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 12.15 น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ข้อสาคัญที่ควรปฏิบัติสาหรับนักศึกษา
• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
• แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
• กรุณาดาวโหลด Zoom Application และสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบด้วย Zoom meeting id 908 992 3038
• ควรทาการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลาโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม
• ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 15 นาที
• แสดงบัตรประจาตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน