ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment (รอบที่ 1) สาขาวิศวกรรมวัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment (รอบที่ 1)
สาขาวิศวกรรมวัสดุ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ

  1. นางสาวธันยพร      บุญมาก
  2. นายธีรเสฎฐ์          เทียมทัน
  3. นายสมศักดิ์           มรรควิวัฒน์
  4. นางสาวเสริมศิริ     กิตติวีระยุทธ
  5. นายอาทิตย์          เชิญสิริสิน
  6. นายนัฐภูมิ            ประริปุนนัง
  7. นางสาวสิริภากร    สารีกิจ
  8. นางสาวนภัสนันท์ ตั้งธนานิธิรัตน์