ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

  1. นายปัญญาศักดิ์    สิงห์ทองดา
  2. นายเกรียงศักดิ์      มั่นน้อย
  3. นายจิระวัฒน์         ธาดาพิทักษ์ทรัพย์
  4. นายปฎิภาณ          อ๋าประยูร
  5. นางสาวปิยะนุช      สำเนียงดัง
  6. นางสาวอรุณรัตน์    นวลใย