ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปี 2561 (รอบที่ 1/2) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปี 2561 (รอบที่ 1/2)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
1. นายอธิป               กุลจารุสินธุชัย
2. นายอภิสิทธิ์          เสงี่ยมงาม
3. นางสาวสุณีรัตน์    ตรัยคุณวรานนท์
4. นายวรเมธ          สิทธิพรมมา
5. นายชนินทร          สงวนวงษ์
6. นายวันชนก          แย้มขยาย
7. นายวิมุตติ            คำเพราะ
8. นางสาวสุรีย์วรรณ  เพชรสงค์
9. นายพงภัค            เรืองชัยปราโมทย์
10. นายอัครเดช       รัตนานุกูล
11. นายชลิต            ตันติประสิทธิกุล