ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปี 2561 (รอบที่ 1/2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปี 2561 (รอบที่ 1/2)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

  1. นายปฏิภาณ         สีทาบุตร
  2. นางสาวจิราพัชร    สมวงษ์
  3. นายกฤดา             แก้วเหมือ
  4. นายกฤตเมธ          มนเธียรกุล
  5. นางสาวพรหมพร    ลาภรัตนโสภณ
  6. นางสาวสิริภากร     สารีกิจ