ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปี 2561 (รอบที่ 1/2) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปี 2561 (รอบที่ 1/2)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

  1. นางสาวพิชชาพร     ผาสุกจินดา
  2. นางสาวธิติพร          บุญสุข
  3. นางสาวพิชามญชุ์    เจริญพัฒน์ภัทร
  4. นางสาวดรุณีนุช       จันทร์เกษม