ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยายนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยายนต์ ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง TME  716 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่

ชื่อ

สกุล

1

นายวราวุฒิ

ชายสุวรรณ

2

นายภูพิรัฐ

ฤทธิแผลง

3

นายณัฐชนน

พจนอารี

4

นายปณุชิต

ศักดิ์จินดารัศมี