ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง TME  716 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่

ชื่อ

สกุล

1

นายปวเรศ

จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

2

นายณัฐชนน

สุกแก้ว

3

น.ส.ภาวิณี

ธรรมกิจ

4

น.ส.วนิดา

สุวรรณสิทธิ์

5

นายปรเมษฐ์

ศรีพา

6

น.ส.จินตนารี

สุบานงาม