ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง TME  716 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่

ชื่อ

สกุล

1

นายพิชญ์

รังษีจำรัส

2

นายณัฐวุฒิ

เอี่ยมสะอาด

3

นายติณณภพ

กู้พันธะวงษ์

4

นายเอกวิทย์

สังข์ศรี

5

นายอุดมศักดิ์

สัญญเขื่อน

6

นายภูพิรัฐ

ฤทธิแผลง

7

น.ส.สิรีธร

ไชยเรือน

8

น.ส.ชัญญานุช

จันทร์เคลือ

9

น.ส.ธัญณัฐ

ยินดีมาก

10

นายธนพนธ์

บุญเกิด

11

นายปรมัตถ์

สาครเจริญ

12

นายณัฐชนน

พจนอารี

13

นายธนกฤต

เทพวิภาวิทย์

14

นายณัฐชนน

สุกแก้ว