ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment (รอบที่ 1)
สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ
1. นางสาวพรหมพร ลาภรัตนะโสภณ
2. นายเจตวัฒน์ เทียมคำ
3. นายจักริญญ์ เทพภักดี
4. นายณัฎฐพล จำปาวัน
5. นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟุ้ง
6. นางสาวนิชานันท์ จ้อยเจริญ
7. นางสาวปทิตตา เมืองมา
8. นายศรัณย์ ชมสุวรรณ
9. นายธีรเสฎฐ์ เทียมทัน
10. นายพิชญตม์ โรจน์ยุทธนา
11. นายจารุกิตติ์ ภาระจ่า