ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง TME  717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน GPAX
1 นายกิจสมัชญ์ ศรีประภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ สมุทรสาคร 3.17
2 น.ส.ดวงใจ สกุณะพัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 3.45
3 นายธีรศักดิ์ มีสัตย์ สุคนธีรวิทย์ 3.43
4 นายภานุพงศ์ บุญโต บางปะกอกวิทยาคม 3.56
5 นายธนพล ปินะเต วัดสุทธิวราราม 3.68
6 น.ส.อัญชิสา คชเสนีย์ สารสาสน์เอกตรา 3.3
7 น.ส.นฤพร ดวงเนตร วัดพุทธบูชา 3.32
8 นายกิติภูมิ สุวรรณาทิพย์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 3.46

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง TME  717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน GPAX
1 น.ส.ศุภิสรา หงษ์เผืก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 3.83
2 น.ส.ปณิตา สมโภชน์ มารีวิทยากบินทร์บุรี 3.93
3 นายณัฐภัค ดรุมาศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 3.64

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง TME  717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน GPAX
1 น.ส.อัญชิสา คชเสนีย์ สารสาสน์เอกตรา 3.3
2 นายณัทภพ สุขประเสริฐ สุคนธีรวิทย์ 3.47
3 นายธนพล ปินะเต วัดสุทธิวราราม 3.68