ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยายนยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง TME  717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่
ชื่อ
สกุล
โรงเรียน
GPAX
1
นายธรรมนาถ
เขาทอง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
2.98
2
นายเนติ
ธรรมจิตต์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
3.44
3
น.ส.วรกานต์
ปินเต๊ป
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
3.94
4
น.ส.ณิชชิศา
ไชยคีณี
วัดพุทธบูชา
3.19
5
นายพายุพัฒน์
พินิจ
สารวิทยา
3.29

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้อง TME  717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่
ชื่อ
สกุล
โรงเรียน
GPAX
1
น.ส.นิศามน
สุดถสัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
3.68
2
น.ส.รัชณี
วัฒนกิจกุศล
บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
3.77
3
นายศิวกร
โวหเกียรติ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
3.67
4
นายณัช
จรูญวัชรพันธ์
วัดราชโอรส
3.35
5
นายธนภัทร
พันธวงษ์
ดรุณสิกขาลัย
3.54
6
นายอิฐรัชต์
บวรวิภาดากุล
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
3.82
7
น.ส.กชนิภา
เหรียญอยู่คง
มัธยมบ้านบางกะปิ
3.44

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้อง TME  717 ชั้น 7 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ลำดับที่
ชื่อ
สกุล
โรงเรียน
GPAX
1
นายวรากร
ทิมสิน
ตาคลีประชาสรรค์
3.52
2
นายธนภัทร
ศรีแตงอ่อน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
3.43
3
นายยุทธพิชัย
เอียดทุ่ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
3.74
4
น.ส.ชนันธร
ดีประเสริฐ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.73
5
น.ส.ทิพวรรณ
โรจนาภา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
3.58
6
น.ส.รัตติยา
สุขปลั่ง
วัดพุทธบูชา
3.77
7
นายอธิคม
สุวรรณประเสริฐ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.83
8
นายสืบสกุล
ภูมี
สระแก้ว
3.53