ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัสดุสอบ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เวลาสอบ
1 น.ส.ธันยพร ภู่สิทธิกุล ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 9.00 น.
2 นายภานุวัฒน์ แซ่เฮง วัดราชโอรส 9.25 น.
3 น.ส.ธัญญารัตน์ ทองนำ มัธยมวัดหนองแขม 9.50 น.
4 นายทวีโชค วิไลพิทักษ์วงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 10.15 น.
5 น.ส.พรพิม โกวิทพิทยาพงศ์ ศึกษานารี 10.40 น.
6 น.ส.อารยา เลี่ยงสรรพภัย วัดโสธรวรรามวรวิหาร 11.05 น.
7 นายอธิวัฒน์ พึงประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาศาสตร์ 11.30 น.
8 นายทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 13.00 น.
9 นายอติกร ประสิทธิพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 13.25 น.
10 นายสถาปัตย์ เพชรศิราสัณห์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 13.50 น.
11 นายโชคทวี สุวรรณระดา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 14.15 น.
12 น.ส.พิมพ์มาดา สว่างวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 14.40 น.
13 น.ส.กัลยกร ผู้ฐานิสสร ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 15.05 น.
14 นายณัฐพล ป่าไม้ทอง ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 15.30 น.
15 นายกษิดิศ พันธุนาวนิช ราชวินิต มัธยม 15.55 น.

ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

• กรุณาดาวโหลด Zoom Application และสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบด้วย Zoom metting id 6925816834

• ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม

• ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 25 นาที

• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน

หมายเหตุ หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ ผศ.อรจีรา เดี่ยววณิชย์ โทร.081-8016031