ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่

สอบ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 9.30 – 14.00 น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เวลาสอบ
1 นายเขษมศักดิ์ ลีละโรจน์ เพชรพิทยาคม 9.30 น.
2 นายชยธร ธนชัยพาณิช สิรินธรราชวิทยาลัย 9.55 น.
3 น.ส.นภสร ล้อวงศ์ไพบูลย์ เมืองถลาง 10.20 น.
4 น.ส.ลลิตภัทร เผือดจันทึก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10.45 น.
5 นายกิตติธร แซ่หลี อัสสัมชัญ 11.10 น.
6 นายธารินทร์ จันทร์ชนะ สตรีอ่างทอง 11.35 น.
7 น.ส.นัฐธิดา สำราญจิตต์ มัธยมวัดหนองแขม 12.00 น.

ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

•   ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
•   แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
•   กรุณาดาวโหลด Zoom Application และสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ
•   ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม
•   ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 25 นาที
•   แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
•   เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน

หมายเหตุ หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่

ผศ.นพดล คุ้มอนุวงศ์ โทร.080-2600055 หรือ คุณรมณพรรณ ขันทอง  โทร. 02-4709213

ลิ้งเข้าสอบสัมภาษณ์ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8362163371 กรุณาเข้าตามเวลาที่กำหนดข้างต้น