ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชืื่อผู้รับทุนการศึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  1. นายปัญญาศักดิ์    สิงห์ทองดา
  2. นายเกรียงศักดิ์      มั่นน้อย
  3. นายจิระวัฒน์         ธาดาพิทักษ์ทรัพย์
  4. นายปฎิภาณ          อ๋าประยูร
  5. นางสาวปิยะนุช      สำเนียงดัง
  6. นางสาวอรุณรัตน์    นวลใย

นักศึกษาที่ได้รับทุนขอให้มาติดต่อ ดร.สมโชค ที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อเดินทางไปรับทุน