รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

สอบวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เวลาสอบ
1 นายทัตดนัย รูปดี ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 09.00 น.
2 นายปุณณัตถ์ ตั้งทรัพย์เจริญ อัสสัมชัญ 09.10 น.
3 นายปฐมพร ถาวรประสิทธิ์ อัสสัมชัญ 09.20 น.
4 นายประเสริฐ รักดี รัตนราษฎร์บำรุง 09.30 น.
5 นายสิรภพ เต็มรักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี 09.40 น.
6 นายพชรพล จันทร์สว่าง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 09.50 น.
7 นายธีธัช ขันธวิธิ อิกเราะสามัญศึกษา 10.00 น.
8 นายปิยวัฒน์ หวังปัญญา แก่นนครวิทยาลัย 10.10 น.
9 นางสาวจินต์จุฑา เกษโกศล บางปะกอกวิทยาคม 10.20 น.
10 นางสาวนิชกานต์ กรวยทอง กาญจนานุเคราะห์ 10.30 น.
11 นายเนติธร ทัพเจริญ แก่นนครวิทยาลัย 10.40 น.
12 นางสาวพัณณิตา เรือนประโคน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10.50 น.
13 นายภูรินทร์ ชาน้อย แก่นนครวิทยาลัย 11.00 น.
14 นายภูริเดช ที่ทำนัก ระยองวิทยาคม 11.10 น.
15 นายศุภณัฐ ก้านเรือง อัสสัมชัญระยอง 11.20 น.
16 นายเจตนิพัทธ กฤษดาเรืองศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 11.30 น.
17 นางสาวศิริกร ฮามคำไพ บรบือวิทยาคาร 11.40 น.
18 นางสาวภัทรานิษฐ์ เรืองรัมย์ บางปะกอกวิทยาคม 11.50 น.
19 นายสิรภัทร สุวรรณคาม ทวีธาภิเศก 13.00 น.
20 นายกฎกิจ โคมทองชูสกุล ทวีธาภิเศก 13.10 น.
21 นายนิธิศ เกศกะงาม ทวีธาภิเศก 13.20 น.
22 นายณัฏฐกิตติ์ ธงชนะ ชลราษฎรอำรุง 13.30 น.
23 นายภูรินทร์ คงสมบูรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 13.40 น.
24 นายภูดิส รัศรียากรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 13.50 น.
25 นางสาวพิมพ์อักษร จิตต์ชอบ วัดเขมาภิรตาราม 14.00 น.
26 นายธีร์ธวัช บุญภาภ์ษษิฤทธิ์ อัสสัมชัญ 14.10 น.
27 นายณชาศิลป์ นิ่มเย็น ฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี 14.20 น.
28 นางสาวภักสุดา ชนะภัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 14.30 น.
29 นางสาวกฤตสินี ศักดี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 14.40 น.
30 นางสาวพิมพ์ชนก ช่างประดิษฐ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 14.50 น.
31 นายฐปณพงศ์ ภัทรเสรี แสงอรุณ 15.00 น.

 

ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
• แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
• กรุณาดาวโหลด Zoom Application และสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ  Meeting ID :  343 714 4640
• ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม
• ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 นาที
• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน
หมายเหตุ  หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ คุณพัฒิยาภรณ์  บูรณะพิมพ์ โทร. 083 – 0466078

https://line.me/R/ti/g/N2W3IHDbo7