รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่

สอบวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 14.30น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เวลาสอบ
1 นางสาวปณิตตรา อาวะดี วัดป่าประดู่ 10.00 น.
2 นายชวกรณ์ บุญมี อยุธยานุสรณ์ 10.10 น.
3 นางสาวพาทินธิดา สำเภา หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 10.20 น.
4 นายธนนันท์ ศรหุนะ สมุทรสาครวิทยาลัย 10.30 น.
5 นายณัฐนนท์ จ้อยลี พนัสพิทยาคาร 10.40 น.
6 นายปฐมพร ถาวรประสิทธิ์ อัสสัมชัญ 10.50 น.
7 นายทัตดนัย รูปดี ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11.00 น.
8 นายชิษณุชา แซ่เตียว สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11.10 น.
9 นางสาวศุกัญทมาศ อุสาปัน ตากพิทยาคม 11.20 น.
10 นายพชรพล จันทร์สว่าง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 11.30 น.
11 นายธีธัช ขันธวิธิ อิกเราะสามัญศึกษา 11.40 น.
12 นายพลกฤต ชื่นชม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 11.50 น.
13 นายพันธกานต์ เกียรติพงสา ระยองวิทยาคม 13.00 น.
14 นายฐิติวุฒิ กวางคีรี วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 13.10 น.
15 นายศุภวิชญ์ นันทนาภรณ์โสภณ ระยองวิทยาคม 13.20 น.
16 นายพงศ์พล วิวัฒน์สันติวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 13.30 น.
17 นางสาวธันญ์นิฐา วงศ์ภัทรวินท์ สิงห์สมุทร 13.40 น.
18 นางสาวณัชชา ถาวรจิตร สมุทรปราการ 13.50 น.
19 นายสุพพัต เพ็งปาน สตรีสมุทรปราการ 14.00 น.
20 นายณัฐศักดิ์ ฤทธิ์ไธสงค์ วัดราชบพิธ 14.10 น.
21 นายรังชาติ บางสำรวจ ระยองวิทยาคม 14.20 น.
22 นายเอเดน จันทร์จ้า เซนต์ดอมินิก 14.30 น.

 

ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
• แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
• กรุณาดาวโหลด Zoom Application และสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ  Meeting ID :  343 714 4640
• ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม
• ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 นาที
• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน
หมายเหตุ  หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ คุณพัฒิยาภรณ์  บูรณะพิมพ์ โทร. 083 – 0466078

 

https://line.me/R/ti/g/N2W3IHDbo7