รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

สอบวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน เวลาสอบ
1 นายชวกรณ์ บุญมี อยุธยานุสรณ์ 09.00 น.
2 นายพชรพล สุรบัณฑิตทิพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 09.10 น.
3 นายธนนันท์ ศรหุนะ สมุทรสาครวิทยาลัย 09.20 น.
4 นายปฐมพร ถาวรประสิทธิ์ อัสสัมชัญ 09.30 น.
5 นายทัตดนัย รูปดี ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 09.40 น.
6 นายปุณณัตถ์ ตั้งทรัพย์เจริญ อัสสัมชัญ 09.50 น.
7 นางสาวณัชชา ถาวรจิตร สมุทรปราการ 10.00 น.
8 นางสาวโสภิดา แก้วจงกูล สมุทรสาครวิทยาลัย 10.10 น.
9 นางสาวศุกัญทมาศ อุสาปัน ตากพิทยาคม 10.20 น.
10 นายพชรพล จันทร์สว่าง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 10.30 น.
11 นายพลกฤต ชื่นชม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 10.40 น.
12 นายธีธัช ขันธวิธิ อิกเราะสามัญศึกษา 10.50 น.
13 นายพงศ์กฤช ศรีวิชัย วัดสุทธิวรารารม 11.00 น.
14 นายภัทรภณ พลเดช อัสสัมชัญระยอง 11.10 น.
15 นายเนติธร ทัพเจริญ แก่นนครวิทยาลัย 11.20 น.
16 นายปิยวัฒน์ หวังปัญญา แก่นนครวิทยาลัย 11.30 น.
17 นายธีรทัศน์ ปิยกุลพิพัฒน์ วัดสุทธิวราราม 11.40 น.
18 นายปุ​รเชษฐ์​ บัวเกตุ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 11.50 น.
19 นางสาวจิรนันท์ เอี่ยมพูลงาม อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 13.00 น.
20 นางสาวเทพธิดา คาโส มัธยมตากสินระยอง 13.10 น.
21 นายอัครวิชช์ สาระนัน เทศบาล6นครเชียงราย 13.20 น.
22 นายนวพล อินโสภา สมุทรปราการ 13.30 น.
23 นายจิรพัฒน์ สิงหศิริ วัดสุทธิวราราม 13.40 น.
24 นายชิษณุพงศ์ ภู่ทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 13.50 น.
25 นายณัฏฐกิตติ์ ธงชนะ ชลราษฎรอำรุง 14.00 น.
26 นายสุทธิวุฒิ พรหมสุรินทร์ วัดสุทธิวราราม 14.10 น.
27 นายภูดิส รัศรียากรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 14.20 น.
28 นายธีร์ธวัช บุญภาภ์ษษิฤทธิ์ อัสสัมชัญ 14.30 น.
29 นายณชาศิลป์ นิ่มเย็น ฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี 14.40 น.
30 นางสาวกฤตสินี ศักดี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 14.50 น.
31 นายฐปณพงศ์ ภัทรเสรี แสงอรุณ 15.00 น.

 

ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
• แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
• กรุณาดาวโหลด Zoom Application และสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ  Meeting ID :  343 714 4640
• ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม
• ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 นาที
• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน
หมายเหตุ  หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ คุณพัฒิยาภรณ์  บูรณะพิมพ์ โทร. 083 – 0466078

https://line.me/R/ti/g/N2W3IHDbo7