สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติการงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ

สหกิจศึกษา จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำมาซึ่งการพัฒนาตนของนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เกิดประโยชน์ร่วม ทั้งสถานประกอบการ ตัวนักศึกษา และมหาวิทยาลัย

สหกิจศึกษา จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งนักศึกษาจะเป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัย ที่สะท้อนและบงชี้ให้เห็นคุณภาพของบัณฑิต ที่สามารถรับใช้สังคมได้อย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกทักษะในวิชาชีพตามสภาพเป็นจริงของสถานประกอบการอย่างมี ประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงของการทำงานในวิชาชีพ
 3. เพื่อเพิ่มเติมทักษะการพัฒนาตนเองของนักศึกษาจากการได้ฝึกใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม
 4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

 

ลักษณะงานสหกิจศึกษา

 1. เสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน (งานมีคุณภาพ)
 3. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ/ผู้ช่วยนักวิจัย หรืออื่นๆ
 4. ทำงานเต็มเวลา ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็มไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
 5. มีค่าตอบแทนตามสมควร (หากไม่มีค่าตอบแทนให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจความสมัครใจของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจให้การยอมรับ)

 

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
 2. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
 3. ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง
 4. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล
 5. ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 6. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
 7. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานมากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

 

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาครบตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด
 3. ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษา เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
 4. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้สมัครเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
 5. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนด

 

ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

 1. ต้องผ่านการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วน ตามที่โครงการสหกิจศึกษาฯ กำหนด
 2. ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสานกับคณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาฯ ตลอดเวลา
 3. หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 4. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ
 5. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ ไม่ฝ่าฝืนและละเลย
 6. หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี
 7. ติดต่อส่งเอกสารที่กำหนด และให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับ อาจารย์วิชาสหกิจศึกษา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
 8. หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารย์วิชาสหกิจศึกษาโดยทันที

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง