การประเมินผลสหกิจศึกษา

การประเมินผลสหกิจศึกษา

การให้ระดับคะแนนตัวอักษรจะเป็นระบบ S (Satisfactory – ผ่าน) และ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) ทั้งนี้มีกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลดังนี้

  • นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมสหกิจศึกษาที่กำหนดไว้โดยครบถ้วน
  • ได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานรายวิชาในระดับ S จาก พนักงานที่ปรึกษา
  • ได้รับผลประเมินรายงานวิชาในระดับ S จากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
  • เข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากปฏิบัติงานครบถ้วนได้แก่ การประชุม การสัมภาษณ์สัมมนา นำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ และส่งแบบสอบถาม

นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 กระบวนการ และผ่านการประเมินจากสาขาวิชาจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร S กรณีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร U ต้องเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาใหม่ หรือเรียนวิชาอื่นทดแทน

 

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลวัดเป็นเกรด S (Satisfactory หรือ ผ่าน) และ U (Unsatisfactory หรือ ไม่ผ่าน) โดยยึดหลัก 5 ข้อ

  1.  เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ครบทุกกิจกรรม
  2. ได้รับผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 60%
  3. ได้รับผลการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 60%
  4. ได้รับผลการประเมินรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60%
  5. ได้รับรูปเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์