แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ดาวน์โหลด)

 

กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงา

นักศึกษาต้องดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

 1. ในระหว่างสัปดาห์ที่ 1 ถึง 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงาน แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (กรอกแบบฟอร์ม TME-Co8 และ TME-Co10)
 2. ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ถึง 3 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน เอกสารได้ตามกำหนดจะต้องแจ้งให้ส่วนประสานสหกิจศึกษา ทางโทรสารหรือจดหมายทันที (กรอกแบบฟอร์ม TME-Co11)
 3. นักศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะนำให้เสร็จเรียบร้อย ระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการ เช่น การแต่งกาย กำหนดเวลาการเข้า-ออก วันหยุดและวันลา เป็นต้น

 

การนิเทศงานสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยจะเดินทางไปนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้

 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานโดยลำพัง ณ สถานประกอบการซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว เพื่อนและคณาจารย์
 2. เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 3. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทำงานจริง
 4. เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน
 5. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

 1. ในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานพนักงานที่ปรึกษาจะประเมินผลนักศึกษาและรายงานวิชาการแล้วให้นักศึกษานำกลับมายื่นต่อภาควิชาทันที
 2. เข้ารับการประเมินเบื้องต้นโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงาน เพื่อสอบถามปัญหา ให้คำปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะและแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพร้อมทั้งส่งรายงานทางวิชาการแก่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและทำการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด
 3. การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ของงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสหกิจศึกษา