สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาทางด้านวิศวกรรมวัสดุ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหัวข้อการบรรยายและกำหนดการได้ที่นี่ 

โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่

สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 02- 470-9213 หรือ โทรสาร 02-872-9080