หลักสูตร

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

วิศวกรรมเครื่องมือเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านการออกแบบผลิตเครื่องมือ และเลือกใช้เครื่องมือในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนโลหะและอโลหะ เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ เครื่องมือที่ต้องศึกษา
อ่านต่อ : คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะที่มุ่งเน้นถึงการศึกษาความก้าวหน้าและเทคโนโลยีและวัสดุวิศวกรรมเป็นหลัก เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าในงานวิศวกรรมสมัยใหม่
อ่านต่อ : คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

เป็นหลักสูตรที่เน้นหนักการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์และการควบคุมกรรมวิธีการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ จากวัสดุ ประเภทโลหะและอโลหะ และเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยหลักสูตรจะมีการบูรณาการ การศึกษาทางด้านวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อ่านต่อ : คลิกที่นี่

ปริญญาโทและเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะที่เกี่ยวกับการวิจัยประยุกต์ด้านการออกแบบและการแก้ปัญหาของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น
อ่านต่อ : คลิกที่นี่

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ จะเป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกลโดยเฉพาะแม่พิมพ์พลาสติก และขึ้นรูปโลหะเพื่อใช้ในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ  โดยปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานควบคุม ออกแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์

สาขาวิศวกรรมวัสดุ สามารถที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมงานหล่อ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ทั้งภาครัฐและ เอกชน