ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้าง

ห้องปฏิบัติการในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

เลขทะเบียน:  2-0291-0053-6

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. มีจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทฤษฎีและการใช้งานเครื่องมือจริง ควบคู่กับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และแนะนำทางด้านเทคนิค

การเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรกในการที่จะวิเคราะห์ถึงคุณภาพของวัตถุดิบ ที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและสามารถแก้ไขปัญหาได้   โดยมีขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค คือ

  • การตัดชิ้นงานที่จะทำการวิเคราะห์โครงสร้าง
  • การทำวัสดุจับยึดชิ้นงาน (Sample Mounting)
  • การขัดหยาบ (Grinding)  และการขัดละเอียด (Polishing)
  • การกัดผิวหน้าโลหะด้วยสารเคมี (Etching)
  • ตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

 

เครื่องมือและอุปกรณ์

ติดต่อ:
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: นางสาวณัฐรัตน์  เก่งกล้า
โทรศัพท์: 0-2470-9358, 088-230-5798
อีเมล: nattaratkengkla@hotmail.com, nattarat.ken@kmutt.ac.th

 

อัตราค่าบริการทดสอบ : เครื่องมือทดสอบพื้นฐาน  และ  ส่งทดสอบและรายงานผล สวท.
แบบฟอร์มขอรับบริการ:  สอบด้วยตนเอง และ ส่งทดสอบ สวท (ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)