ห้องปฏิบัติการวัสดุเชิงประกอบ

 

ห้องปฏิบัติการวัสดุเชิงประกอบ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. มีจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทฤษฎีและการใช้งานเครื่องมือจริง ควบคู่กับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และแนะนำทางด้านเทคนิค

เครื่องมือและอุปกรณ์

 

ติดต่อ:
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: นางสาวณัฐรัตน์  เก่งกล้า
โทรศัพท์: 0-2470-9358, 088-230-5798
อีเมล: nattaratkengkla@hotmail.com, nattarat.ken@kmutt.ac.th

 

อัตราค่าบริการทดสอบ : เครื่องมือทดสอบพื้นฐาน  และ  ส่งทดสอบและรายงานผล สวท.
แบบฟอร์มขอรับบริการ:  สอบด้วยตนเอง และ ส่งทดสอบ สวท (ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)