อาจารย์ สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ ได้รับการโปรดเกล้าเป็น ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการโปรดเกล้าเป็น ศาสตราจารย์