เครื่องไล่ยุง

เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้จัดทำเครื่องไล่ยุง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก ช่วยลดงบประมาณรายจ่าย ช่วยกำจัดแมลงลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาข่าท่า จ.นครพนม ชุมชนบ้านข้างสาร จ.อุดรธานี และชุมชนดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เครื่องไล่ยุง