โรงงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

 

โรงงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและทำงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ควบคู่กับการให้บริการและแนะนำทางด้านเทคนิค

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ

  • สามารถทดสอบสมบัติเชิงกลด้านทนแรงดึงของโลหะได้
  • รองรับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้คราวละ 50 คน และสามารถจัดอบรมแก่บุคคลภายนอกได้
  • เตรียมชิ้นงานเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะ
  • สามารถให้บริการแก่บุคคลากรภายใน และบุคคลภายนอกในเรื่องของการขึ้นรูปโลหะและงานวิจัย

 

ติดต่อ:
  หัวหน้าโรงงาน: อาจารย์นพดล  คุ้มอนุวงศ์
โทรศัพท์: 0-2470-9211
อีเมล: noppadol.kum@kmutt.ac.th

 

แบบฟอร์มขอใช้โรงงาน:  คลิก