ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา บริษัท จินป่าวพรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด

ประกาศรายชืื่อผู้รับทุนการศึกษา บริษัท จินป่าวพรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด

  1. นางสาวปิยวรรณ    จันทร์อนุภาพ
  2. นางสาวรัตนาธร     ทารัตน์ใจ