วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งก้าวไปสู่ ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับประเทศ โดยมุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคมของประเทศ

พันธกิจหลัก

มุ่งสร้าง ความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ และวิศวกรรมวัสดุเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยภาควิชาจะปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการบริการวิชาแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีประโยชน์เป็นที่ยอมรับของสังคม