หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

ระดับปริญญาเอก

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ จะเป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกลโดยเฉพาะแม่พิมพ์พลาสติก และขึ้นรูปโลหะเพื่อใช้ในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ  โดยปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานควบคุม ออกแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์

สาขาวิศวกรรมวัสดุ สามารถที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมงานหล่อ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ทั้งภาครัฐและ เอกชน