สาขาวิศวกรรมกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (ป.โท)

 

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคค่ำ)

Master Degree of Engineering In Polymer Processing Engineering Tool  and Materials Engineering Department
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรม กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ที่มาของหลักสูตร

       จากการที่รัฐบาลประกาศนโยบายที่จะผลักดันให้ไทยมีความเป็นเลิศในตลาดโลกของสินค้าที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  เช่น  อุตสาหกรรมรถปิคอัพ และอุปกรณ์อะไหล่ และเป็นประเทศที่สามารถผลิตนวัตกรรมโดยมีพื้นฐานจากการเรียนรู้ และภูมิปัญญา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

       หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวสินค้าที่เกิดจากกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกและสามารถที่จะผลิตนวัตกรรมใหม่จากื้นฐานที่ได้เรียยนรู้  ประกอบกับประสบการณ์ที่สร้างสมต่อมาจากการทำงาน

 

ปรัชญาของหลักสูตร

      หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการขึ้รูปพอลิเมอร์ เป็นการเรียและการวิจัยในระดับปริญญาโท  มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการจัดการในโรงงาน มีศักยภาพในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์เพื่อออกไปทำงานในด้านวิจัยบริหารจัดการ  และแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อผลิตสินค้า เครื่องมือและแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีชันสูง ให้ทันเวลา  ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เพื่อให้แข่งขันได้ในสภาวะตลอดปัจจุบัน

 

ขอบเขตงานวิจัย

     งานวิจัยจะมุ่งเน้นไปในด้านของกระบวนกรารขึ้นรูป การออกแบบ และสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เช่น

 • การสร้างแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติกผนังกลวงด้วยแรงดันแก๊สหรือน้ำ
 • การส่งผ่านแรงในวัสดุคอมโพสิต
 • แม่พิมพ์สำหรับชิ้นงานพอลิเมอร์คอมโพสิต
 • การสร้างแม่พิมพ์สำหนับชิ้นงานฉีดพลาสติกมากกว่า 1 สี
 • เทคนิคการผลิตชิ้นงานผงโลหะที่มีตัวประสานเป็นพอลิเมอร์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป
 • การเฝ้าสังเกต ติดตาม และควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
 • การออกแบบดายในกระบวนการเอกทรูชั่น
 • การวิเคราะห์การไหลในโพรงแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 • การสร้างแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานพลาสติก และวัสดุผสมด้วยเทคนิค FINITE  ELEMENT เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

      ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, เครื่องกล, การผลิต, อุตสาหการ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า  หรือจบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่มีวิชาทางด้านพอลิเมอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และคณะกรรมการวิชาการพิจารณาแล้วเห็ฯสมควรให้เข้ารับการศึกษาได้โดยอาจให้เรียนวิชาที่จำเป็นเพิ่มเติม

 

เครื่องมือและอุปกรณ์

     ภาควิชามีความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนและการวิจัย  เช่น Machining Center,  CNC Lathe 3 axis,  Wire EDM, เครื่องฉีดพลาสติกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์วัดแรงดันในโพรงแบบ, อุปกรณ์ในการขยายสัญญาณ,  Capillary Extrusion Rheometer, ห้องปฏิบัตการทดสอบทางด้านวัสดุ และห้องปฏิบัติการ CAD/CAE/CAM ที่มีซอฟแวร์ด้าน Finite Element,  Computer aided engineering และ CAD/CAM ที่หลากหลาย

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต

โดยแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษาคือ

1.แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

 • วิชาบังคับ                                           หน่วยกิต
 • วิชาเลือก                                            หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์                                         หน่วยกิต

2.แผน ข. ศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย

 • วิชาบังคับ                                          หน่วยกิต
 • วิชาเลือก                                           หน่วยกิต
 • การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง                หน่วยกิต

       โดยเนื้อหาหลักสูตร  จะเน้นหนักไปทางด้านกระบวนการในการขึ้นรูปพลาสติก  การออกแบบ และสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในหระบวนหารโดยเทคนิคสมัยใหม่  เช่น แม่พิมพ์ฉีดชั้นสูงและแม่พิมพ์เป่าสำหรับขึ้นรูปดาย  และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ  รวมตลอดถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น FEA, CAE, CAD และ CAM เป็นต้น

 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

      ภาควิชาได้มีความร่วมมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาโดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hannover มหาวิทยาลัย Kassel ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน Nippon Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น

 

For More Information

สาขาวิชาวิศวกรรมการขึ้นรูปพอลิเมอร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

91 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 02-4709218 , 02-4709213 โทรสาร. 02-8729