สาขาวิศวกรรมความเที่ยงตรง (ป.โท)

หลักสูตรปริญญาโท

Tool and Materials Engineering Department
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรม ความเที่ยงตรง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

Academic Purpose

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความเที่ยงตรงเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์และการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมความเที่ยงตรงในโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้น Precision  Design, Precision Manufacturing, Precision Measurement, calibration and  error compensation, precision controls and actuators/sensors โดยหลักสูตรนี้เน้นการผลิตวิศวกรและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  เพื่อเตรียมรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

Academic Degree

                : วศม. (วิศวกรรมความเที่ยงตรง)

                : M.Eng (Precision Engineering)

Facilities Supported

 1.   CNC Milling, CNC Lathe, EDM, CMM
 2.   BallBar Precision Test
 3.   CAD/CAM/CAE Laboratory
 4.   Surface Roughness Laboratory
 5.   Metrology Engineering Laboratory
 6.   Tool and Materials Engineering Laboratory
 7.   Finite Element Laboratory

 

Research Activities

 1.   Study of Effect of Tool Paths on Surface Roughness
 2.   Fabrication of MEMS Tactile Sensor Based-on E-Beam and Electroplating
 3.   Precision Wire Drawing

 

Preferred Background

          ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขา  วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด หรือปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า

 

Related Links

 1. Precision Engineering Division at NIST
  (http://www.mel.nist.gov/div821/index.htm)
 2.   Precision Engineering Research at UNC
  (http://www.cpm.uncc.edu/aspe/studentResearch.html)
 3.   American  Society for Precision Engineering
  (http://www.aspe.net/)

 

Course Offered

          จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรมีจำนวนทั้งหมด 38 หน่วยกิต รวมวิทยานิพนธ์

 1.   หมวดวิชาบังคับ                                                หน่วยกิต
 2.   หมวดวิชาเลือก      แผน ก.                                หน่วยกิต

                                       แผน ข.                                หน่วยกิต

 1.   หมวดวิทยานิพนธ์   แผน ก.                                หน่วยกิต

                                       แผน ข.                                หน่วยกิต

Academic Calendar

          จำหน่ายใบสมัคร : ทุนภาคการศึกษา ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kmutt.ac.th หรือ  www.kmutt.ac.th/tme

 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

                ภาควิชาได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาโดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hannover มหาวิทยาลัย Kassel ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน Nippon Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น

 

For More Information

สาขาวิชาวิศวกรรมความเที่ยงตรง

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

91 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 02-4709202 , 02-4709213  โทรสาร. 02-8729080