วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Bachelor of Engineering Program in Automotive Part Manufacturing Engineering

เป็นหลักสูตรที่เน้นหนักการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์และการควบคุมกรรมวิธีการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ จากวัสดุ ประเภทโลหะและอโลหะ และเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยหลักสูตรจะมีการบูรณาการ การศึกษาทางด้านวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ วิศวกรรมอุตสาหการ ส่งผลให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนการผลิตต่ำ ภายใต้ปรัชญา การสร้างงานเริ่มจากการสร้างคน คนที่มีคุณภาพ ย่อมสามารถผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และการจัดการทรัพยากร หล่อหลอมจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่องานต่อตนเองและสังคม เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม โดยมีปรัชญาโดยย่อดังนี้ “วิศวกรที่มีศักยภาพย่อมสร้างผลผลิตอย่างมีคุณภาพ”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อเป็นการผลิตวิศวกรการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานตั้งแต่วัสดุศาสตร์ กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จนถึงขั้นตอนการประกอบรถยนต์ และสามารถจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพยากร มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่องาน ตนเอง และสังคม
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รองรับและเชื่อมโยงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.00
3. เพื่อการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทนักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะที่สอบตามเงื่อนไขที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศ
2. ประเภทนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

ทุนการศึกษา

1. ทุนเพชรพระจอม ซึ่งให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น และความสามารถเฉพาะด้าน คือ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. ทุนจ้างงานในระหว่างการศึกษา

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ภาควิชาได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาโดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hannover และมหาวิทยาลัย Kassel ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน Nippon Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4709213  โทรสาร. 02-8729080

Others

[ดาวโหลด] โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559