สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
Master of Engineering Program in Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation

Academic Purpose

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เป็น หลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์มีกระบวนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและ นวัตกรรมการผลิต เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานทางด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนา เทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มคุณค่า ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการผลิตวิศวกรนักวิจัยและนักวิชาการเพื่อทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและการประกอบธุรกิจของตนให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

Academic Degree

วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต) / M.Eng. (Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)

Preferred Background

ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมีและวัสดุ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมา และคณะกรรมการวิชาการประจำภาควิชา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ โดยอาจให้เรียนวิชาที่จำเป็นเพิ่มเติม

Academic Calendar

จำหน่ายใบสมัคร : ทุนภาคการศึกษา ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kmutt.ac.th  หรือ  www.kmutt.ac.th/tme

For More Information

สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4709201 , 02-4709219  โทรสาร. 02-8729080

Others

[ดาวโหลด] โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559

TME Brochure_MEng & PhD 2017 (1)

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
Doctor of Philosophy Program in Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation

Academic Purpose

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เป็น หลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ มีกระบวนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและ นวัตกรรมการผลิต เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานทางด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนา เทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มคุณค่า ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการผลิตวิศวกรนักวิจัยและนักวิชาการเพื่อทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและการประกอบธุรกิจของตนให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับเทคโนโลยีและการบริหาร จัดการสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

Academic Degree

ปร.ด. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต) / Ph.D. (Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)

Preferred Background

แบบ 1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ หรือและมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์เป็นที่ยอมรับหรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่คณะกรรมการวิชาการประจำภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

แบบ 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า หรือคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ เช่น มีผลงานวิจัย และ/หรือพัฒนาที่ได้มาตรฐาน หรือต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมีและวัสดุ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมา และคณะกรรมการวิชาการประจำภาควิชา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ โดยอาจ ให้เรียนวิชาที่จำเป็นเพิ่มเติม

Academic Calendar

จำหน่ายใบสมัคร : ทุนภาคการศึกษา ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kmutt.ac.th  หรือ  www.kmutt.ac.th/tme

For More Information

สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4709201 , 02-4709219  โทรสาร. 02-8729080

Others

[ดาวโหลด]โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559

TME Brochure_MEng & PhD 2017 (1)