สาขาวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering

วิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะที่มุ่งเน้นถึงการศึกษาความก้าวหน้าและเทคโนโลยีและวัสดุวิศวกรรมเป็นหลัก เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าในงานวิศวกรรมสมัยใหม่ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มวัสดุ ให้สอดคล้องกับงานในอุตสาหกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม  ด้วยกัน ได้แก่ โลหะ  พอลิเมอร์ ยาง เซรามิกส์ แก้ว และวัสดุผสม ทั้งทางทฤษฎีและการปฎิบัติ ทำให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรมวัสดุอย่างเข้มแข็ง วิศวกรที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ทางด้านสมบัติ กรรมวิธีการผลิต และการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ในกรรมวิธีการผลิตอย่างเหมาะสมเป็นอย่างดี และเพียงพอที่จะรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง และมีความพร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต่อไป ทำให้โรงงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดี และต้นทุนการผลิตต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคตนับได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภทอันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาศักยภาพของประเทศโดยรวม
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุอันจะส่งผลก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศนระยะยาว
 3. เพื่อทำงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม สาธารณชนและสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากการระดมความรู้  ประสบการณ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับรัฐและเอกชน
 4. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านวิศวกรรมวัสดุ  โดยการพัฒนาการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน ตำรา บทความทางวิชาการ

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเพชรพระจอม ซึ่งให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น และความสามารถเฉพาะด้านคือ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม
 2. ทุนจ้างงานในระหว่างการศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ประเภทนักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้อง ดำเนิน การสมัครเลือกคณะที่สอบตามเงื่อนไขที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศ
 2. ประเภทนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

ผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมวัสดุ จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ (Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering)
ซึ่งจะมีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เพียงพอกับการทำงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวัสดุวิศวกรรม ดังนี้

 1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่
 2. มีความรู้ในการเลือกใช้วัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ อาทิ โลหะ พอลิเมอร์ แก้ว เซรามิกส์ และวัสดุผสม ที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตวัสดุนั้นๆ
 3. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพื้นผิวกบเทคนิคการเคลือบผิวด้วยสูญญากาศเป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุวิศวกรรม และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เช่น กล้องจุลทัศน์อิเลคตรอน การวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ชนิดต่างๆ รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกลโรงงานพื้นฐานทั่วไป
 5. มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ต้นทุน
 6. สามารถศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4709213  โทรสาร. 02-8729080

Others

[ดาวโหลด] โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

[ดาวโหลด] “ข้อแนะนำรูปแบบ (format) รายงานโครงงานวิศวกรรม”