สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ
Bachelor of Engineering Program in Tool Engineering

วิศวกรรมเครื่องมือเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านการออกแบบผลิตเครื่องมือ และเลือกใช้เครื่องมือในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนโลหะและอโลหะ เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ เครื่องมือที่ต้องศึกษา ได้แก่ เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือตัด เครื่องมือนำทางและจับยึดชิ้นงาน แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ พลาสติก ยาง เซรามิกส์ เป็นต้น นักศึกษาจะได้ฝึกการออกแบบและผลิตเครื่องมือดังกล่าว โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น CNC Machining Center, Electrical Discharge Machine , CNC Lathe, Wire Cut, CNC Plastic Injection Machine และภาควิชามีซอฟท์แวร์ Unigraphics, DEFORM, OPTRIS, Mold Flow, ABAQUS, MSC. Super Forge และ MSC. Marc ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาในการผลิต นอกจากนั้นนักศึกษายังจะได้ใช้เครื่องทดสอบการขึ้นรูปวัสดุ และเครื่องปั้มขึ้นรูปโลหะ เหมือนกับการทำงานในโรงงานอีกด้วย

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ประเภทนักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะที่สอบตามเงื่อนไขที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศ
  2. ประเภทนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

ทุนการศึกษา

  1. ทุนเพชรพระจอม ซึ่งให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น และความสามารถเฉพาะด้าน คือ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
  2. ทุนจ้างงานในระหว่างการศึกษา

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ภาควิชาได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาโดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hannover และมหาวิทยาลัย Kassel ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน Nippon Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเป็นวิศวกรที่ทำงานทางด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก รวมถึงเครื่องมืออุตสาหกรรมอื่นๆ การเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุวิศวกรรมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ การควบคุมกรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า และการวางแผนการผลิต ขณะนี้บัณฑิตสาขาวิชานี้กำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถทำงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมากในสภาวการณ์ปัจจุบัน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ด้วยคุณภาพและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4709213  โทรสาร. 02-8729080

Others

[ดาวโหลด] โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558