ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะแผ่น

ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะแผ่น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและทำงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ควบคู่กับการให้บริการและแนะนำทางด้านเทคนิค

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ

 • เตรียมชิ้นงานเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะแผ่น
 • ทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่น>
 • ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน และอัตราการสึกหรอ
 • ทดสอบปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
 • มีซอฟแวร์เฉพาะทางเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การขึ้นรูป
 • สามารถให้บริการแก่บุคคลากรภายใน และบุคคลภายนอกในเรื่องของการขึ้นรูปโลหะแผ่น และงานวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณ์

 

Hydraulic Press

Made : INOUE
Model : BC-50
ประเทศผู้ผลิต : JAPAN

Major Specification

 • Capacity : 500 kN
 • Max Pressure : 250 kg/cm2
 • Ram Stoke : 420 mm

 

 

Hydraulic Press 

Made : JENGJIH
Model : DHP-150
ประเทศผู้ผลิต : TAIWAN

Major Specification

 • Capacity : 1500 kN
 • Hydraulic cushion
 • Bolster plate area : 900 mm x 1200 mm
 • Stoke depth : 600 mm
 • Open height : 800 mm>
 • Pressing speed : 10/30 mm/sec
 • Machine size 1750 mm x 2350 mm x 4900 mm

 

Inclinable Eccentric Press

Made : SMERAL TRNAVA
Model : LEN63
ประเทศผู้ผลิต : Czechoslovakia

Major Specification

 • Capacity : 630 kN
 • Pneumatic die cushions
 • Bolster plate area : 630 mm x 800 mm>
 • Open height : 335 mm
 • Pressing speed : 10/30 mm/sec
 • Machine size 1425 mm x 1790 mm x 2550 mm

 

Universal Sheet Metal Testing Machine 

Made : JT TOHSI INC.
Model : SAS-350D
ประเทศผู้ผลิต : JAPAN

Major Specification

 • Capacity : 350 kN

 

 

 

Tribometer แบบ Ball-on-Disk 

Made : CSM Instruments
ประเทศผู้ผลิต : Switzerland

 

 

 

 

ติดต่อ:
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: นางสาวจิราพร  ศรีประเสริฐ
โทรศัพท์: 0-2470-9209
อีเมล: ่jiraporn.sri@kmutt.ac.th

 

อัตราค่าบริการทดสอบฟอร์มขอใช้บริการอาคารปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ  (ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)