ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะก้อน

ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะก้อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและทำงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ควบคู่กับการให้บริการและแนะนำทางด้านเทคนิค

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ

 • ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
 • สามารถทุบขึ้นรูป (Forging) และอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) โลหะก้อนได้
 • มีซอฟแวร์เฉพาะทางเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การขึ้นรูป การไหลตัวของวัสดุ รวมถึงความเสียหายของแม่พิมพ์
 •  สามารถให้บริการแก่บุคคลากรภายใน และบุคคลภายนอกในเรื่องของการขึ้นรูปโลหะก้อน และงานวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณ์

Mechanical Press

Made : SANES
Model : SHF400
ประเทศผู้ผลิต :

Major Specification

 • Capacity : 4000 kN
 • Stroke Length : 180 mm
 • Stroke per minute : 95 S.P.M.
 • Die height : 600 mm
 • Tonnage Rating Point : 15 mm
 • Slide Adjustment : 10 mm
 • Slide Area : 500 mm x 500 mm
 • Bolster Area : 720 mm x 700 mm
 • Main Motor : 30 HP x 4PPressure : 5 kg/cm2
ติดต่อ:
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: นางสาวจิราพร  ศรีประเสริฐ
โทรศัพท์: 0-2470-9209
อีเมล: ่jiraporn.sri@kmutt.ac.th

 

อัตราค่าบริการทดสอบฟอร์มขอใช้บริการอาคารปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ  (ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)