ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยา

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2546 จุดประงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนปฏิบัติวิศวกรรมวัสดุ และการฝึกอบรมปฏิบัติเกี่ยวกับงานทางด้านการตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยา ควบคู่กับการให้บริการตรวจสอบและแนะนำทางด้านเทคนิค

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ

 • สามารถเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหวิทยาได้ และวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหวิทยา
 • มีซอฟแวร์เฉพาะทางเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณเฟสของโลหะผสม การวิเคราะห์แกร์ไฟต์ในเหล็กหล่อ และการวิเคราะห์ขนาดเกรนโลหะ
 • รองรับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้คราวละ 20 คน และสามารถจัดอบรมแก่บุคคลภายนอกได้ (กลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน)
 • สามารถให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลากรภายในและบุคคลภายนอกในเรื่องการตรวจ วิเคราะห์โครงสร้างโลหวิทยา

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • เครื่องตัดโลหะ หยาบและละเอียด
 • เครื่องขัดอัตโนมัติ
 • ตู้ดูดควัน
 • ตู้ควบคุมความชื้นเพื่อเก็บรักษาชิ้นงาน
 • กล้อง macroscope (stereotype) กำลังขยาย 1-50 เท่า ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์
 • กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (optical microscope) กำลังขยาย 50 – 1000 เท่า ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์
 • เครื่อง mounting (อัดชิ้นงานในพอลิเมอร์เพื่อการจับงาน)
 • อื่นๆเพื่อการทำงานวิเคราะห์

 

อัตราค่าบริการทดสอบ : เครื่องมือทดสอบพื้นฐาน  และ  ส่งทดสอบและรายงานผล สวท.
แบบฟอร์มขอรับบริการ:  สอบด้วยตนเอง และ ส่งทดสอบ สวท (ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)