ห้องปฏิบัติการทางความร้อน

ห้องปฏิบัติการทางความร้อนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนในวิชาสาขาวิศวกรรมวัสดุ และการฝึกอบรมปฏิบัติเกี่ยวกับงานทางด้านกรรมวิธีทางความร้อน ควบคู่กับการให้บริการและแนะนำทางด้านเทคนิค

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ

  • สามารถเผาซินเทอร์เซรามิก
  • สามารถหลอมแก้ว และโลหะ
  • สามารถทำการให้ความร้อนเพื่อปรับแต่งความแข็งของโลหะ และอื่นๆ
  • สามารถทำการกัดผิวเซรามิกด้วยความร้อนสำหรับการศึกษาโครงสร้างจุลภาค
  • สามารถให้บริการแก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกในเรื่องกรรมวิธีทางความร้อน

เครื่องมือและอุปกรณ์

  • เตาอบ
  • เตาเผาอุณหภูมิสูง
  • เตาเผาแบบท่อ
  • อื่นๆ
ติดต่อ:
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: นางสาวณัฐรัตน์  เก่งกล้า
โทรศัพท์: 0-2470-9358, 088-230-5798
อีเมล: nattaratkengkla@hotmail.com, nattarat.ken@kmutt.ac.th

 

อัตราค่าบริการทดสอบ : เครื่องมือทดสอบพื้นฐาน  และ  ส่งทดสอบและรายงานผล สวท.
แบบฟอร์มขอรับบริการ:  สอบด้วยตนเอง และ ส่งทดสอบ สวท (ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)