ห้องปฏิบัติการงานวัดละเอียด (Metrology Laboratory)

เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ:

เครื่องมือวัด

1. Linear Height บริษัท Mitutoyo รุ่น LH-600E
2. Profile Projector บริษัท Mitutoyo รุ่น PJ-A3000
3. Roundness Measuring Machine บริษัท Mitutoyo รุ่น RA-10
4. Surface Roughness Tester บริษัท Taylor-Hobson รุ่น Taly Surf Series 2
5. Coordinate Measuring Machine; CMM - For Arm บริษัท cimcore รุ่น CA-7320 - For Software บริษัท Delcam

อุปกรณ์วัด

เช่น Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Bevel Protractor, Sine Bar, Gauge Block, Angle Block ฯลฯ

ผู้รับผิดชอบ:

อ.นพดล คุ้มอนุวงศ์         02-470-9211                            noppadol.kum@kmutt.ac.th

นายชัยชนะ ตะเภาทอง     02-470-9214, 0910614637     chaichana.tap@kmutt.ac.th


สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา
TEN 223 METROLOGY:

- ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการเรียน (ภาคปฏิบัติ)

LAB 1-6,   LAB 7-12,   Total LAB 1-12

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวัดละเอียดฟอร์มขอใช้บริการห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและสอบเทียบ  

(ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)

อัตราค่าบริการเครื่องมือวัดละเอียดคลิก